lördag, maj 23, 2009

Gästbloggare: Kåt-Kormit

Tjena tjena, Kåt-Kormit här.
När jag fick frågan om att gästblogga på Dust anybody? no? så var det inte en självklarhet för mig. Jag tycker att det som skrivs här består av 99% trams. Därför bestämde jag mig för att föra in lite finkultur i denna förflackningens högborg. Tanken är att jag återkommande ska ventilera mina åsikter om det som jag tycker verkligen är relevant i livet - världsekonomin, miljön och hårdporr.

Jag kommer börja med att snabbt redogöra på ett enkelt sätt vad världsekonomi egentligen är och hur det ser ut i världens ekonomi just nu:

Termen världsekonomi saknar ofta klar definition, men syftar oftast på en sammantagen helhet av det på jorden som kan mätas i ekonomiskt värde, vilket kan ske enligt flera olika metoder, alternativt den sammantagna effekten av de olika ekonomierna på jorden. Ordet används ofta med betoning på hänsynen som måste tas till globaliseringens effekt på den moderna ekonomin då de mindre beståndsdelarna av världsekonomin (främst staters ekonomier) tätare sammanlänkas och utvecklar beroende av varandra globalt.

Termen ekonomi (från gr. oikos, "hus" och nomos, "lag") behandlar hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.
Det svenska ordet ekonomi används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta på både system för resurshantering och det vetenskapliga studiet av sådana system. Motsvarande akademiska discipliner är främst nationalekonomi och företagsekonomi (dessa heter på engelska economics respektive business administration).

Hur är det då med "den så kallade" världsekonomin? Jo, världsekonomin vänder inte än, och tidpunkten för vändningen är lika osäker som den svenska vårens ankomst. Men just nu finns det några ljusglimtar.
Det amerikanska bankräddningspaketet gjorde att investerarna lockades tillbaka till marknaderna och börserna gick upp.
Bara en sådan sak som att de amerikanska bilindustriaktierna, som ligger i Dow Jones Industriindex, har gått upp kraftigt, för GM:s del med 100 procent på kort tid, från en visserligen mycket låg nivå. Den senaste prognosen för bilförsäljningen i USA pekar mot att botten kan vara nådd och nu tror man på en fyraprocentig uppgång på helåret.
Den viktigaste ljusglimten är dock att antalet sålda bostäder i USA ökade med 5,1 procent i februari, medan prognoserna pekade mot en sjunkande försäljning.
Den amerikanska bostadsmarknaden är nyckeln till allt, det var där det började och det kan också vara där vändningen börjar.
Ett annat tecken på att konjunkturen kan vara på väg att vända är att oljepriset fortsätter stiga och tycks ha etablerats på en nivå över 50 dollar per fat. Idag nära 54 dollar och det är högsta nivån sedan 1 december. Priset går upp när efterfrågan ökar och efterfrågan ökar när konjunkturen vänder upp.
Dollarn vinner tillbaka i styrka efter förra veckans försvagning som var den största veckonedgången sedan 1985.
Men en tid till är det mörkret som härskar över konjunkturen.

En teori är en förklaringsmodell, eller en förenkling av verkligheten, för att man skall få en bättre översikt över en händelse eller ett samband. Begreppet innebär att man utifrån hypoteser om tillvaron deducerar (gör antaganden om troliga samband och sannolikheter) fram en förklaringsmodell vilken sedan testas på empiriska data (insamlade fakta), sk. hypotetisk-deduktiv modell. Positivism kallas också denna vetenskapssyn. En teori kräver vetenskaplighet. Detta innebär att saklighet, objektivitet och balans måste uppfyllas i modellen man presenterar. För att kontrollera teorin mot verkligheten är metoden viktig. Metod är arbetssätt eller arbetsteknik, t.ex kvantitativ datainsamling, källkritik.

Enligt en teori från mitten av 1800-talet, historiematerialismen, kan den materiella produktionen och dess resursfördelning och användning, förklara många av de utvecklingslinjer vi ser under historiens gång.
En annan ekonomisk teori är den neoklassiska från slutet på 1800-talet (med rötter från den klassiska nationalekonomin under 1700-talets andra hälft), som ser marknadssystemets framväxt med institutioner och ökad handel, som en förklaring till den ekonomiska utvecklingen. I denna bok kommer båda dessa förklaringsmodeller att användas för att visa på den ekonomiska historiens utveckling från antiken fram till idag.
Modeller eller teorier kan användas för att få en mer objektiv eller generell syn på en händelseutvekling. Man försöker systematisera och klassificera den kunskap vi har om historiens olika händelser och utifrån detta försöka finna mönster eller troliga förklaringar och beskrivningar av den historiska utvecklingen.

Validitet (relevans i det man mäter eller studerar) och reliabilitet (tillförlitlighet i det man mäter) och sedan systematisering och analys av de empiriska resultaten blir viktigt för att ge teorin en grund att vila på.
Oljekriserna under 1970-talet medförde att inflationen ökade kraftigt i hela världsekonomin. Genom en återhållsam ekonomisk politik i flertalet av OECD-länderna under 1980-talet dämpades dock den internationella inflationen.
En mycket expansiv ekonomisk politik finansierad med stora budgetunderskott, generösa löneökningar, kombinerat med återkommande devalveringar av kronan var huvudförklaringen till den kraftiga inflationsökningen i Sverige.
I början av 1990-talet lade man om inflationspolitiken i syfte att stabilisera priserna. Detta tillsammans med en hårdare internationell priskonkurrens har bidragit till att inflationen sedan dess har legat på en historiskt sett låg nivå, i såväl Sverige som i övriga länder. Under den senaste internationella högkonjunkturen, som inleddes hösten 2000, har framför allt prisfallet på råvaror skapat ett tryck nedåt på den internationella prisnivån.
Det var lite kort om det nuvarande ekonomiska läget och bakgrunden till varför det ser ut som det gör idag. I nästa del kommer jag att gå in mer grundligt i de verkande krafternas expansion i centralasien.

2 kommentarer:

Anonym sa...

var fick han luft ifrån

Janne sa...

Äntligen ett läsvärt inlägg! Mycket intressant, fortsätt med sånt!